Twinning

JAČANJE ZAŠTITE PRAVA U POSTUPCIMA
JAVNIH NABAVKI U SRBIJI


Rezultati projekta


Rezultat 1

Poboljšan zakonski okvir javnih nabavki u segmentu koji se odnosi na zaštitu prava u skladu sa relevantnim EU direktivama i praksom, principima i ocenama Evropskog suda.


  • Aktivnosti
Aktivnosti

Aktivnost 1.1 kljukica završena:
Priprema sveobuhvatne analize nedostataka (Direktive 2007/66/EC i 2009/81 nasuprot postojećem ZJN) sa preporukom za izmene i dopune ZJN

Aktivnost 1.2 kljukica završena:
Pomoć Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u pripremi nacrta izmena i dopuna ZJN

Aktivnost 1.3 kljukica završena:
Izrada pisane analize (maksimalno 10-12 strana) Direktiva 89/665/EEC i 92/13/ЕЕC

Aktivnost 1.4 – kljukica završena:
Priprema kratke pisane analize (maksimalno 10-12 strana) nove EU Direktive 2014/23/EU o koncesijama uz isticanje mogućeg uticaja na sistem zaštite prava u Srbiji

Aktivnost 1.5 – kljukica završena:
Priprema kratkog izveštaja o (jednoj) najčešćoj nepravilnosti u vezi sa zaštitom prava u 3 izabrane EU države

Aktivnost 1.6 kljukica završena:
Studijska poseta institucijama države članice za 6 zaposlenih (istog nivoa) Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javne nabavke

Aktivnost 1.7 – kljukica završena:
Sažetak/rezime uporednog pregleda izrađenog na velikom broju (7) izabranih slučajeva relevantnih i sličnih odluka Evropskog suda (7) koje je pripremila Republička komisija

Aktivnost 1.8 – kljukica završena:
Priprema kompleta preporuka za zaposlene u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki o tome kako da postupaju po žalbama u vezi sa kršenjem pravila raspisa/Zakon o zaštiti konkurencije

Aktivnost 1.9 – kljukica završena:
Interna radionica za zaposlene u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki o organizaciji i funkcionisanju Evropskog suda (predavač će biti sudija iz Evropskog suda iz Luksemburga)


Rezultat 2

Članovi Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki biće adekvatno obučeni za efikasnije obavljanje svakodnevnih radnih aktivnosti i u skladu sa naprednom praksom kolega iz EU administracije države članice.


  • Aktivnosti
Aktivnosti

Aktivnost 2.1 – kljukica završena:
Obuka za članove u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki o odgovarajućim slučajevima Evropskog suda

Aktivnost 2.2 – kljukica završena:
Obuka za članove Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki o novim direktivama o javnim nabavkama Evropske unije

Aktivnost 2.3 – kljukica završena:
Obuka za članove Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i drugih zainteresovanih strana o 3 najčešće nepravilnosti/nejčešća predmeta u postupcima revizije

Aktivnost 2.4 – kljukica završena:
Interna obuka za vođenje slučaja (i ad-hok savetovanje o upravljanju slučajevima)

Aktivnost 2.5 – kljukica završena:
Nedelju dana prakse za 4 službenika u okviru izabrane administracije države članice

Aktivnost 2.6 – kljukica završena:
Konsultantska pomoć u vezi sa unapređenjem baze podataka Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javne nabavke


Rezultat 3

Podizanje svesti javnosti i drugih zainteresovanih strana o ulozi nadležnosti Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.