Twinning

JAČANJE ZAŠTITE PRAVA U POSTUPCIMA
JAVNIH NABAVKI U SRBIJI


O projektu

U okviru reformi javne administracije tokom procesa evropskih integracija Srbije, Evropska komisija pruža pred-prijemnu pomoć u cilju podrške reformama koje će doprineti jačanju institucija u Srbiji.

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki ima veoma važnu ulogu u procesu evropskih integracija. Ovaj zajednički projekat finansiran od strane EU, koncipiran je tako, da doprinese poboljšanju sistema zaštite prava u postupcima javnih nabavki u Srbiji, uključujući i poboljšanje primene zakona o javnim nabavkama, kao i njegovu harmonizaciju sa dobrom praksom i pravnim tekovinama EU.


  • Svrha projekta
Svrha projekta

Svrha projekta je da se preduzmu konkretni koraci za poboljšanje sistema zaštite prava kroz jačanje administrativnih kapaciteta i poboljšanje spoljašnjeg imidža Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Ovaj cilj će biti realizovan kroz unapređivanje veština članova Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i tri službe Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki: službe za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, službe za opšte poslove i službe za analitiku, odnose sa javnošću i saradnju sa državnim organima i drugim institucijama.

Projekat će se takođe usresrediti na promociju uloge Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u smislu jačanja njene vidljivosti i dostupnosti njenih usluga za zainteresovane strane.


  • Implementacija
Implementacija

U cilju ostvarenja projektnih aktivnosti stručnjaci iz tima države članice obavljaće aktivnosti na projektu u tesnoj saradnji sa administracijom države korisnice. Zadaci će biti pažljivo pripremljeni kako bi se ispunili zahtevi države članice. Radni zadaci eksperata biće organizovani u skladu sa zajednički dogovorenim planovima misije, svi stručnjaci u svakoj pojedinačnoj aktivnosti poštovaće minimalne zahteve i budžet će biti adekvatno implementiran.

Preduzete aktivnosti i postignuti rezultati u toku realizacije projekta će se pratiti i kontrolisati. U izvršavanju predloženih aktivnosti stručnjaci će u potpunosti koristiti svoja znanja i iskustva stečena (između ostalog) kroz obavljanje sličnih aktivnosti u već izvođenim zajedničkim i drugim projektima.

Pre početka izvođenja aktivnosti, stručnjaci, određeni za rad na projektu, pažljivo će proučiti postignute rezultate predhodnih projekata u oblasti javnih nabavki (npr. 2007 IPA projekt) kao i predviđene aktivnosti i rezultate tekućih i budućih projekata (npr. IPA 2013 projekat, EU PLAC projekat) kako bi se izbeglo preklapanje i/ili postizanje moguće sinergije projekata.


  • Održivost
Održivost

Kada plan zajedničkog rada bude u potpunosti realizovan i postignuti obavezni rezultati, ova dostignuća će biti sačuvana i dalje razvijana od strane administracije države korisnice. Administracija države korisnice zaista nastoji da osigura dugoročne efekte zajedničkog projekta.

Ovaj projekat će doprineti daljem usklađivanju srpskog pravnog okvira za javne nabavke u celini, a posebno u oblasti zaštite prava ponuđača. Pripremljena analiza i izveštaji formiraće veoma koristan instrument za izradu potrebnih izmena i dopuna ZJN kako bi bio u skladu sa relevantnim EU direktivama i praksom, principima i odlukama Evropskog suda, a osim toga biće značajno upotrebljen u pregovaračkoj grupi 5: Javne nabavke. Osim toga, obezbediće i značajna sredstva u fazi srpskih pregovora sa EU o poglavlju 5.

Program obuke za članove Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (radionice, studijske posete, stažiranja) imaće direktan uticaj na dalje unapređenje efikasnosti rada ove institucije. Nakon realizacije projekta, članovi Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki angažovani tokom realizacije projekta nastaviće da prenose stečena znanja i iskustva novoizabranim i drugim članovima osoblja.

Projektne aktivnosti će doprineti poboljšanju imidža Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u javnosti, uključujući bolju vidljivost institucije i unapređen kontakt sa ponuđačima, naručiocima, novinarima i profesionalnim stručnim organizacijama.

Brošure i flajeri, pripremljeni u okviru projekta, biće osmišljeni i dostupni (u papirnoj i elektronskoj verziji) za dalju upotrebu ili distribuciju, a samim tim i stvaranje brojnih pozitivnih efekata.

Projekat će ojačati saradnju ključnih interesnih grupa u okviru srpskih institucija, a posebno saradnju zaposlenih na koje utiču rezultati projekta.

Jedan od aspekata održivosti je i poseban odnos kako na ličnom tako i na organizacionom nivou za koji se može očekivati da će biti razvijen u okviru projekta. Ali očekuje se i kratkoročni ekspertski uticaj, dok su stručnjaci na licu mesta, što može da dovede do bližih kontakata, uključujući konsultacije u procesu daljeg razvoja materijala koji su pripremili, npr. material za obuku zaposlenih. U globalnom pogledu, lični i organizacioni kontakti će takođe pružiti podršku procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.